Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Mobiliteit en bereikbaarheid

Mobiliteit en bereikbaarheid zijn belangrijk voor het goed functioneren van onze gemeente. Voor bewoners om hun voorzieningen en werk te bereiken en om sociale contacten te kunnen onderhouden. Voor bedrijven is een goede bereikbaarheid vaak een voorwaarde om economisch rendabel te kunnen opereren. Op dit moment zorgt ons mobiliteitssysteem voor onevenredig grote nadelen op het gebied van duurzaamheid. Het wegverkeer is een van de belangrijkste veroorzaker van fijnstof en broeikasgassen en zorgen voor een slechte luchtkwaliteit en een beperking in levensverwachting.

Het aantal kinderen dat lopend of op de fiets naar school gaat, wordt steeds kleiner. Maar fietsen en lopen is gezond en is beter voor het milieu. D66 wil kinderen daarom stimuleren om naar school te lopen of te fietsen. D66 zet zich dan ook in voor een goede ontsluiting van de kernen en goede verbindingen voor fietsers tussen en in de kernen. D66 Raalte streeft naar een omgeving waar inwoners worden uitgenodigd en gestimuleerd om te bewegen en zich per fiets of te voet te verplaatsen, waar mobiliteit schoner moet. Autogebruik kan worden ontmoedigd zonder een onbereikbare gemeente te worden.
Er moet dan ook meer worden geïnvesteerd in infrastructuur die is gericht op fietsen. Om het fietsgebruik voor het woon-werkverkeer te bevorderen moeten o.a. fietssnelwegen ontwikkeld worden. De aanleg van de F35 tussen Raalte en Zwolle is daarin van groot belang. In belang van de filebestrijding moet er haast gemaakt worden met deze aanleg. Bovendien is fietsen, zelfs als het elektrisch is, duurzamer dan vervoer met de auto. Samen met de D66 Statenfractie bij de provincie, gaat D66Raalte zich er hard voor maken dat de F35 er komt!
We houden rekening met een verandering in soorten vervoersmiddelen en passen onze infrastructuur hierop aan. D66 wil dat daar waar nieuwe fietspaden worden aangelegd, er rekening wordt gehouden met het kunnen inhalen van scootmobiels.

D66 zet zich samen met de fractie van de provinciale staten in voor goed openbaar vervoer in de gemeente Raalte en de provincie. Maar ook buurtbussen leveren een aanvulling op de bereikbaarheid en mobiliteit van onze inwoners, maar ook van de inwoners van de ons omringende gemeenten. De vrijwilligers die deze buurtbussen rijden worden gewaardeerd en dienen ondersteund te worden door de gemeenten.

Met dit soort maatregelen zorgen er mede voor dat we een omgeving creëren waar de luchtkwaliteit goed is. Samen met het zoveel mogelijk tegengaan en beperken van uitstoot door bedrijven waaronder ook (ammoniak-) uitstoot door agrarische bedrijven.

D66 blijft zich inzetten voor de aanpak van de N35. Wij doen dit samen met de omliggende gemeenten en de provincie, omdat wij hierin samen sterker staan. De verbinding van Zwolle naar Twente over de weg en via het spoor loopt dwars door de gemeente Raalte. Bij de ontwikkeling van de N35 kan het niet zo zijn dat Raalte Noord onbereikbaar wordt, een onderdoorgang van de N35 en het spoor hoort wat D66 betreft dan ook bij een goede verkeersinfrastructuur. Wij moeten hier niet alleen de lasten van dragen, maar ook het profijt van krijgen.

Raalte is het Hart van Salland en bereikbaar voor iedereen