Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Openbare ruimte en leefomgeving

Een schone en veilige leefomgeving is voor bewoners erg belangrijk om prettig te wonen en leven in een wijk. Parken, plantsoenen en speelveldjes zijn cruciaal voor de leefbaarheid van wijken en de gezondheid van mensen.
D66 geeft daarom ruimte aan groen en pleit voor een gemeente die regelmatig onderhoud pleegt. Zwerfafval, hondenpoep en kapotte of vieze inrichting horen daar thuis en D66 Raalte vindt het een belangrijke taak voor de gemeente om ervoor te zorgen dat de openbare ruimte, fiets- en wandelpaden, de groenvoorzieningen en speeltoestellen op orde zijn. D66 Raalte wil voor het behouden van een schone en veilige leefomgeving (meer) afvalbakken op populaire honden uitlaatplaatsen en rustplekken. Om het schoon te houden pleit D66 Raalte voor scherper toezicht op de naleving van de regels inzake hondenpoep.

Het is echter niet zo, dat alleen de gemeente daarvoor moet zorgen. Bewoners dragen ook verantwoordelijkheid voor hun woonomgeving. Bovendien hebben bewoners daar vaak goede ideeën over en dragen zij bij aan bijvoorbeeld zoals volkstuinen en speelterreinen. Daar waar bewoners zelf een functie kunnen vervullen in de leefbaarheid van de wijk, ondersteunt de gemeente hen daarin. Speeltuinverenigingen zijn hierbij een goed voorbeeld. De gemeente geeft de speeltuinen terug aan de wijk. Wanneer bewoners met verbetervoorstellen komen voor het beheer en onderhoud in hun wijk, met gelijkblijvende kosten, dan wil D66 Raalte dat de gemeente hier zoveel mogelijk aan meewerkt. Regelgeving mag daarbij, zoals beoogd in de omgevingswet, niet belemmerend werken.

D66 wil dat de gemeente bij de inrichting van de openbare ruimte inspeelt op de veranderende vraag van inwoners naar een goed ingerichte openbare ruimte die voorziet in de mogelijkheden om zelfstandig of onder begeleiding op een sportieve manier hiervan gebruik te maken. In het eerstvolgende ‘verkeers- en vervoersplan’ van de gemeente worden loop- en beweegroutes expliciet meegenomen in de inrichting van de openbare ruimte. Veilige, goedverlichte en groene parken zijn een minimale voorwaarde voor uitnodigende beweegroutes.

Prettig wonen, betekent ook je veilig voelen. Straatverlichting die het doet, goed begaanbare wegen, fietspaden en openbare parkeerterreinen dragen bij aan het veiligheidsgevoel van mensen en behoren tot de taken van de gemeente. Onderzoeken tonen daarentegen aan dat criminaliteit niet toeneemt, maar het gevoel van onveiligheid juist wel.
Onregelmatigheden in de wijk zouden op de eerste plaats door de inwoners van die wijk moeten worden aangepakt. D66 Raalte wil dat plaatselijk belangen en wijkplatforms mogelijkheden krijgen om actiever met veiligheid en andere onderwerpen om te gaan. De bevordering van veiligheid levert resultaat door bijvoorbeeld mee te doen aan Inwonernet.
Veiligheid is belangrijk voor een fijne woonomgeving. D66 Raalte wil dat de wijkagent zichtbaar aanwezig is én blijft op straat.

Een schone en veilige leefomgeving is voor bewoners erg belangrijk om prettig te wonen en leven in een wijk.