Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Financieel gezond

Als D66 Raalte zien wij dat inwoners, ondernemers en organisatie vele wensen hebben in de gemeente Raalte. Helaas zijn de financiële kaders zijn voor een gemeente erg smal. Ruim 90% van de uitgaven van de gemeente liggen vast voor de verplichte uitvoering van door het Rijk aan gemeenten opgelegde taken. Slechts een kleine 10% van de begroting is door de gemeente direct beïnvloedbaar. Er zullen dus keuzes gemaakt moeten worden en dat moet dus zo goed mogelijk gedaan worden!

De prognoses geven aan dat we op de weg naar boven zijn en dat er meer ruimte zou komen in de komende jaren, hier dienen we met gezond verstand mee om te gaan. Voor D66 betekent dit niet zomaar geld uitgeven, maar wanneer het echt nodig is, zoals voorzieningen voor bewoners die daar niet zelf in kunnen voorzien. Het gemeentelijk beleid moet gericht zijn op het stimuleren van eigen verantwoordelijkheid en ondernemerschap want alleen kan de gemeente het niet. Voor de toekomst dient de gemeente reserves op te bouwen, voor het bestendig maken van de gemeentelijke financiën.

Om te kunnen voldoen aan alle uitgaven wil D66 in principe extra lastenverhogingen per inwoner vermijden en streeft naar een eerlijke balans. Indien er onvermijdelijk toch gekozen wordt voor lastenverhoging geschiedt dit zo veel mogelijk naar draagkracht en profijt.

D66 ging de afgelopen jaren voor een heldere en strakke planning en control-cyclus en is van mening dat deze altijd verder verbeterd kan worden.

Om te weten waar we de komende jaren aan toe zijn wil D66 Raalte dat de begroting consistent is. Zaken die de gemeente structureel geld kosten moeten ook structureel gedekt zijn. Dit stelt de gemeente voor keuzes.

De lokale heffingen zijn een belangrijke inkomstenbron voor de gemeente. Met de besteding van deze middelen heeft de gemeente een grote mate van vrijheid. Voor D66 is het van het grootste belang dat de besteding van deze middelen (die immers direct van de inwoners van Raalte worden gevraagd) zo transparant mogelijk plaatsvindt. De gemeenteraad heeft richting de eigen inwoners een extra verantwoordelijkheid daar op toe te zien. Hiervoor dienen leges, rioolrechten en bouwvergunningen kostendekkend te zijn. Voor lokale heffingen moet altijd inzichtelijk zijn wat inwoners hier voor terug krijgen, wat doet de gemeente Raalte extra. Uiteraard moet de gemeente zorgen dat de dienstverlening aan de inwoners en bedrijven zo goedkoop en efficiënt mogelijk gaat.

D66 wil niet alleen kijken of de aanvraag gegrond is, maar of de aanvrager het wel nodig heeft. Achterliggende gedachte is dat er geen subsidie wordt verstrekt aan organisaties als deze het zelf kunnen betalen. Ook zal goed gekeken moeten worden naar het resultaat van de subsidie: wat is de toegevoegde waarde voor de inwoners van Raalte en de maatschappij. Wij willen voor het toekennen van subsidies een zogenaamde ‘horizonbepaling’ toevoegen. Dat wil zeggen dat subsidies voor een vooraf bepaalde periode worden verleend. Na deze periode moet de betreffende organisatie opnieuw subsidie aanvragen. In de afwegingen wordt dan betrokken in hoeverre de vorige subsidieverlening effectief was en of hernieuwde subsidietoekenning (nog steeds) aansluit bij het gemeentelijke beleid.

Raalte staat niet op zichzelf, daarom denken wij grensoverschrijdend