Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Een duurzame Gemeente

Duurzame energie

Duurzame energie is essentieel voor onze toekomst. Energie is een randvoorwaarde voor onze welvaart en welzijn. De traditionele energieopwekking met fossiele brandstoffen is echter de belangrijkste bron van het broeikasgas CO2 met een wereldwijde klimaatverandering tot gevolg. Ondanks veel goede initiatieven om energie te verduurzamen (bijvoorbeeld door middel van windenergie, zonne-energie, biomassa) levert dit nog veel te weinig op. Door de aantrekkende economie nam de uitstoot van CO2 in 2016 zelfs weer toe.

D66 wil sneller en intensiever aan de slag met duurzame energie, want 2050, het jaar waarin 80 tot 95 % van de CO2-uitstoot moet zijn teruggedrongen, is nog maar één generatie van ons verwijderd! Niet alleen de EU, Nederland en de provincies moeten hieraan hun bijdrage leveren. Ook iedere gemeente zal zich maximaal moeten inspannen om een grote transitie tot stand te brengen. Wij willen dat Raalte hier vooroploopt! Niet alleen leveren we zo onze bijdrage aan een duurzame energievoorziening. Ook zorgt dit voor groei van de werkgelegenheid in de energiesector en draagt het bij aan een positief, vooruitstrevend en duurzaam imago van onze gemeente. Duurzaamheid is meer dan alleen energie. Van belang is een integrale aanpak van de thema’s energie, circulaire economie, afval, water, lucht, bodem mobiliteit, voedsel en biodiversiteit.
In dit verband pleit D66 Raalte voor meer oplaadpunten voor elektrische auto’s en fietsen.

Klimaatadaptatie

Op dit moment worden er steeds meer maatregelen genomen om klimaatverandering tegen te gaan, zoals bijvoorbeeld het verminderen van de uitstoot van CO2 door het gebruiken van duurzame energie. Deze maatregelen moeten zeker doorgezet worden, alleen we hebben ook nu al te maken met een temperatuurstijging en deze zal waarschijnlijk in de toekomst alleen maar verder stijgen. Effecten hiervan zijn dat er steeds heftigere regenbuien vallen, het droger wordt, hittestress in versteende gebieden ontstaat en de kans op overstromingen groter wordt. De openbare ruimte en de particuliere terreinen zijn op de meeste plekken nog niet ingericht op deze klimaatveranderingen.

Klimaatadaptatie houdt in dat de samenleving zich aanpast aan het veranderende klimaat en de kansen van deze klimaatverandering volop benut. Maatregelen die genomen kunnen worden houden vooral in dat er meer ruimte moet komen voor water en groen. Meer ruimte voor water, omdat er vaker wateroverlast zal zijn. Meer ruimte voor groen, omdat dit zorgt voor verkoeling en ook water kan bergen en afvoeren.

Wat gaan we doen:
• D66 wil de termijn voor de huidige visie Duurzaam Raalte vervroegen van 2050 naar 2030 versnellen.
• D66 wil maximaal inzetten op de beschikbare mogelijkheden van wind- en zonne-energie en biomassa, want meer schone stroomopwekking behoort op dit moment volop tot de mogelijkheden. Met het energiepark Heeten is inmiddels ervaring opgedaan met een grootschalig zonnepark. Deze ervaring moeten we gebruiken om meer van dit soort parken te realiseren. Grootschalige windenergie moet mogelijk worden, voor zover dit past binnen het provinciaal beleid; De schil van slechte of matig geïsoleerde huizen of panden moet worden aangepakt. . Dit willen we samen doen met onze woningbouwvereniging, Salland Wonen. D66 zoekt het dicht bij huis. Nieuwbouw moet voldoen aan strenge eisen voor duurzaamheid. Ervaring leert dat deze eisen niet of nauwelijks worden gecontroleerd. Weliswaar op papier maar niet in de praktijk. Wij staan voor een strikte handhaving van de regels voor duurzaam bouwen. Als gemeente staan we daarvoor aan de lat, dus daar kunnen we direct wat aan doen. Het levert concreet resultaat, zonder grote kosten. Het moet slimmer en beter.
• De gemeente dient zelf het goede voorbeeld te geven. Duurzaamheid moet worden ingebed in beleid en moet een vanzelfsprekend onderdeel zijn van de gehele bedrijfsvoering. Zo zal het gemeentelijk vastgoed energieneutraal moeten worden binnen vier jaar.
• We moeten de kracht van onze inwoners benutten en hen ondersteunen bij initiatieven. Onze plaatselijke stichtingen duurzaamheid kunnen daarbij een goede rol vervullen. De gemeente moet aan de ene kant ruimte geven en aan de andere kant de regie gaan voeren!
• De gemeente dient bij het maken van beleid en bij alle projecten structureel rekening te houden met klimaatadaptatie. De gemeente moet bewoners, bedrijven, scholen en organisaties stimuleren om bij te dragen aan een klimaatadaptieve samenleving. Voorbeelden zijn het afkoppelen van regenwater, het aanleggen van geveltuintjes, het creëren van een waterplein, het aanleggen van wadi’s, het plaatsen van een regenton et cetera.

Van Afval tot grondstof

D66 legt haar focus op een circulaire economie: een economie die uitgaat van hergebruik van grondstoffen. Daar waar de overheid invloed heeft - en waar het toegestaan is vanwege aanbesteden, inkopen, regelgeving en vergunningen - wordt dit gestimuleerd. Daarbij moet ruimte zijn voor nieuwe vormen van financiering. De gemeente geeft hierbij het goede voorbeeld door haar eigen organisatie voorop te laten lopen in het hergebruik van grondstoffen, en neemt een faciliterende rol aan om inwoners en bedrijven hiertoe aan te sporen. Wij verwelkomen nieuwe inwoners met open armen en bieden hen eenmalig gratis extra storten aan vanwege hun verhuizing.

De goedkoopste en schoonste energie is de energie die je niet gebruikt