Steun ons en help Nederland vooruit

Hylk van Ekelenburg

Lid steunfractie

Raalte

Mijn naam is Hylk van Ekelenburg, geboren in Rotterdam en na omzwervingen via Appingedam, Groningen, Utrecht en Zwolle woon ik sinds 1983 in Raalte. Mijn 4 kinderen zijn hier deels geboren en opgegroeid. Als professional heb ik gewerkt als manager in de thuiszorg; intaker werkvoorziening; jongerenwerker; procesmanager integraal jeugdbeleid, aanpak huiselijk geweld, meervoudige problematiek en projectleider.

Vanaf 1980 ben ik lid van D66, toentertijd een jonge nieuwe beweging met idealen. Nu een goed georganiseerde, professionele organisatie met nog steeds idealen. Ik ben actief lid van D66 omdat ik mij helemaal kan vinden in de 5 richtingwijzers (zie website d66raalte.nl) waarop D66 haar keuzes voor het beleid in Nederland baseert.

In deze richtingwijzers staat dat D66:

  • uitgaat van de kracht van ieder mens
  • uitgaat van het principe dat je de prestatie beloont maar de welvaart deelt
  • vindt dat de vrijheid en gelijkwaardigheid voor iedereen ongeacht opvattingen, herkomst, seksuele geaardheid en religie, de fundamentele waarden voor onze samenleving zijn
  • de wereld met respect en mededogen tegemoet treedt. Dat dit geldt voor de mensen om ons heen en voor onze omgeving. De aarde is niet van ons en is dus geen gebruiksartikel. We willen stoppen met het uitputten en vervuilen van onze leefomgeving. We willen dat in de discussie over natuur en milieu niet het behoud, maar de aantasting van natuur en milieu beargumenteerd wordt.
  • vindt dat samenlevingen steeds meer op verschillende manieren met elkaar verbonden zijn. Wij staan open voor de gehele wereld en sluiten niemand uit.

Dat betekent wat mij betreft dat het bestuur van Raalte:

  • op basis van burgerparticipatie haar beleid ontwikkelt. Met het doel betrokken burgers die samen werken aan een gezond, levendig, pro actief en duurzaam Raalte
  • bij de uitvoering van beleid haar inwoners zo toegankelijk mogelijk informeert over het verloop van de uitvoering en de resultaten.
  • zich bewust is van de sterke en de zwakkere kanten van Raalte en op basis daarvan prioriteiten stelt in het beleid en samenwerking zoekt met andere gemeenten. Bv. Raalte (Salland) waar het voor mensen aantrekkelijk is om te wonen, te leven en te recreëren te koppelen aan een goede bereikbaarheid. Met het doel, mensen die elders in het land werken kunnen in Raalte blijven wonen of gaan wonen, Raalte (Salland) is goed te bereiken voor toeristen.

De afgelopen raadsperiode hebben Bert Terlouw en Peter Moorman namens D66 een positieve bijdrage geleverd aan een gezond, levendig, pro actief en duurzaam Raalte!

Stem D66

Meer van Hylk van Ekelenburg