Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 10 november 2020

Algemene beschouwing begroting 2021

Algemeen

We leven in bijzondere tijden. De Corona-pandemie zet de wereld op zijn kop en voor de gemeente is het ook alle zeilen bijzetten. Waardering voor de gemeentelijke organisatie die daar flexibel op inspeelt en intensieve contacten onderhoudt met inwoners en ondernemers. Het koersdocument dat de Raad onlangs heeft vastgesteld maakt duidelijk welke gemeente Raalte tijdens deze pandemie wil zijn.

Een structureel sluitende begroting. Geen stijging van de gemeentelijke lasten. Menig gemeente die daar jaloers op is. Complimenten hiervoor.

De komende jaren staan in het teken van grote transities, zoals die voor energie, sociaal domein en de digitale transitie.

D66 zet deze raadsperiode in op de volgende prioriteiten uit ons programma:

  • Bereikbaar Salland
  • Duurzaam Salland
  • Vitaal Salland

Voor het komende jaar leggen wij de focus op Duurzaam Salland. Aan de hand van dit thema  beoordelen wij het beleid van de gemeente voor het begrotingsjaar 2021 e.v.

Duurzaam Salland

De Corona-crisis leert ons dat het loont te investeren in een duurzame samenleving. Dat is waar D66 voor staat. Door te investeren met eigen middelen haal je cofinanciering van andere overheden, zoals provincie, rijk en Europa naar voren. Dat geeft een multiplier-effect en komt ten goede aan het lokale en regionale bedrijfsleven.

De gemeente Raalte scoort op de gemeentelijke duurzaamheidsindex net een voldoende, een 6.1. Dat is al een aantal jaren zo. Dat kan en moet beter.

Een robuust duurzaamheidsbeleid sorteert voor op een duurzame toekomst. Daarvoor hebben we een aantal voorstellen ontwikkelt:

  1. Versterking van het duurzaamheidsbeleid
  2. Een Gruun Geluk subsidieregeling voor kleinschalige initiatieven
  3. Het stimuleren van bomenaanplant, kringlooplandbouw en fietsvoorzieningen.

De belangrijkste daarvan is een overkoepelend duurzaamheidsbeleid. Er gebeurt veel, maar dat is allemaal te versnipperd. De gemeente is betrokken bij veel initiatieven, dus daar zou heel goed de regie kunnen liggen tot samenwerken. Wij zijn van mening dat daarmee de individuele initiatieven stuk voor stuk beter uit de verf komen.

De projectgroep duurzaamheid van D66 heeft veel gesprekken gevoerd met o.a. ambtenaren van de gemeente en lokale duurzaamheidsgroepen. Voor ons werd duidelijk dat op het gebied van duurzaamheid er “ongrijpbaar” veel gebeurt in de gemeente.

Zo zijn er gebiedsmakelaars die duurzame initiatieven ondersteunen, Energieloket Salland die gratis energiescans uitvoert en faciliteert de gemeente de verschillende duurzaamheidsgroepen met hun activiteiten. Daarnaast zijn er veelvoud van projecten en netwerken die onder de gemeente vallen: Salland Deal, Energieloket, GroenSamenDoen en de werkgroep Groene Agenda.

Wij zijn ontzettend blij met deze energie, maar helaas ontvangen wij signalen van de verschillende duurzaamheidsgroepen uit de dorpen dat het beleid versnipperd is en dat meer regie nodig is.

We horen van de vrijwilligers dat te veel van hen wordt gevraagd. Ze merken te weinig ondersteuning en willen dat de gemeente de regie houdt. Zij kunnen het niet alleen. Naast aansturing geven zij aan dat behoefte is aan juridisch advies, tips om subsidies te verwerven of een financiële behoefte om de kosten te dekken.

Er komen grote uitdagingen op ons af als je kijkt naar de verandering van het klimaat en onze leefomgeving. Om hier als samenleving iets tegen te doen, is een goed georganiseerde gemeente op dit terrein het minste wat we kunnen vragen. Ook als ik bijvoorbeeld kijk naar website van de gemeente Raalte, is het lastig bruikbare informatie rondom duurzaamheidsubsidies en groene ondersteuning te vinden.

Daarom dienen wij samen met de fracties van PvdA, GroenLinks en GB een motie in waarbij wij het college oproepen om met de duurzaamheidsgroepen om tafel te gaan en met hen tot een samenhangend duurzaamheidsbeleid te komen. Een nieuwe inrichting en aansturing van het duurzaamheidsbeleid is hard nodig.

Naast het gebrek aan samenhang in beleid, constateren we de gemeente geen middelen heeft die verder gaan dan energiebesparing of een lening.

Het is momenteel niet mogelijk om subsidie aan te vragen bij de gemeente voor bijvoorbeeld het realiseren van groene daken met je buren, een regentonnen project met je wijk of een samenwerking van een postcode roos voor zonnepanelen met de buurt en de lokale sportvereniging. Een gemiste kans!

We willen meer subsidiemogelijkheden voor de inwoners, ondernemers en verenigingen in de gemeente Raalte. We zijn wezen kijken bij de gemeente Losser en de wijze waarop zij dit aanpakt met behulp van Greune Deals. Mooie projecten die samenwerking tussen mensen stimuleren, de sociale cohesie in de wijk versterken en waar zelfs de twijfelaars van de duurzaamheids- en energietransitie enthousiast worden.

Wij willen in Raalte ook zoiets. Alleen, we noemen het geen Greune Deal,  maar op z’n Sallands zeggen wij toch liever Gruun Geluk. ‘Geluk’ is immers wat de veehandelaren in Salland zeggen tijdens het handjeklap, dan is de prijs bepaald, de koop bezegeld oftewel de deal gemaakt. Hiervoor dienen wij een amendement in samen met de PvdA en GroenLinks.

 Mocht dit amendement het niet halen dan brengen wij de tweede bullit van de hiervoor besproken motie in stemming. Deze luidt: daarbij aan te geven op welke wijze de nieuwe subsidieregeling Gruun Geluk, voor kleine duurzame initiatieven uit bestaande budgetten kan worden geregeld.

Los hiervan hebben we nog een drietal moties voorbereid voor een versterking van het duurzaamheidsbeleid.

Motie aanplant bomen.

In navolging  van het plan van de provincie Overijssel met als motto: 1,1 miljoen bomen erbij Overijssel, willen wij voor elke inwoner er één extra. Dus wij vragen het college om een actieplan dat leidt tot de realisatie van de extra bijplanting van 37.725 bomen. Deze motie dienen wij in samen met de PvdA en GroenLinks.

Motie Kringlooplandbouw

Nederland en zeker ook Salland als agrarische gemeente, staat voor de uitdaging om voedsel te produceren op een manier die past bij de ondernemer, het klimaat, de natuur en dierenwelzijn. We staan voor grote maatschappelijke uitdagingen:

  • Onze bodem, de belangrijkste hulpbron voor de boer, raakt uitgeput.
  • Nederland krijgt steeds minder verschillende plant- en diersoorten (biodiversiteit).
  • Nederland heeft zich verbonden aan het klimaatakkoord.

Wij roepen het college op in gesprek te gaan met de sector om te inventariseren welke belemmeringen zij voorzien om te komen tot kringlooplandbouw en welke ondersteuning zij daarbij  nodig hebben. Samengevat vragen wij het college een raadsvoorstel met daarin een Roaltense visie op kringlooplandbouw Deze motie dienen wij in samen met de PvdA, GroenLinks en Lokaal Alternatief.

Motie Beleidsplan fiets

In elke kern in de gemeente en tussen de kernen willen we fietsvoorzieningen geschikter maken voor

zowel snelle als langzamere fietsers, omdat fietsen een duurzame manier is van reizen en levert een bijdrage op aan het verminderen van de CO2-uitstoot. Deze dienen we in samen met de PvdA, GroenLinks en Lokaal Alternatief. Samengevat vraagt de motie van het college een beleidsplan fiets op te stellen en hiervoor ruim voor de begrotingsbehandeling van 2022 met (financiële) voorstellen te komen.

Tot slot: Door vanuit de gemeente nu actie te ondernemen kan met behulp van de motivatie van de inwoners grote stappen gezet worden naar een duurzamere samenleving.

Fractie van D66 in de gemeenteraad van Raalte.

Peter Moorman