Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 8 november 2018

Samenvatting algemene beschouwing begroting 2019.

Algemeen

Afgelopen jaar was een verkiezingsjaar. Er is een nieuw college gevormd dat zich zal moeten bewijzen. Net als in de vorige raadsperiode stelt D66 zich constructief op. We blijven positief meedenken, maar zijn ook kritisch. De huidige begroting is een conservatieve begroting. Volgend jaar passen we de acties vanuit het Roalter akkoord in.

De lastendruk voor de huishoudens in Raalte stijgt met 4% naar een bedrag van € 706. Toch een percentage om je zorgen over te maken en in ieder geval hoger dat het prijsindexcijfer.

Een stevige kritische noot is in deze algemene beschouwing op zijn plaats. De algemene bestemmingsreserve daalt in vijf jaar van 9,1 mln naar 3,27 mln. Een afname met bijna 6 mln. Dat was vorig jaar ook al bekend, maar toch vraag je je af hoe dat kan gebeuren? Wat verder opvalt is dat we, op basis van een beleidsarme begroting met terughoudend beleid, de komende jaren 1,7 mln uitgeven en dat voor de invulling van het Roalter Akkoord de komende jaren slechts € 450.000 beschikbaar is.

D66 wil deze raadsperiode inzetten op de volgende prioriteiten.

  • Bereikbaar Salland
  • Duurzaam Salland
  • Vitaal Salland

 

Bereikbaar Salland

In de begroting wordt geld uitgetrokken voor een projectleider voor de N35, knooppunt Raalte. Onze fractie is van mening dat de focus van het college te beperkt is. Het gaat niet om de N35 alleen, het gaat om de verbinding tussen Twente en Zwolle. Heeft u tijdens de spits wel eens naar Zwolle gereisd met de trein? Het is nog steeds een groot probleem. Over de fietsverbinding tussen Raalte – Zwolle blijft het doodstil. Onze fractie is van mening dat het college en ook deze projectleider zich ook actief zou moeten gaan bezighouden met een verbetering van de spoorverbinding en de realisatie van de F35.

 

Duurzaam Salland

Dit voorjaar zijn de onderhandelingen voor het Klimaatakkoord gestart, met als doel dat in 2030 de CO2-uitstoot met 49 procent moet zijn teruggedrongen.

Op de gemeentelijk duurzaamheidsindex krijgt de gemeente Raalte net een voldoende, een 6.1. Dat kan en moet beter. We zullen de komende jaren echt een slag moeten maken. Dan komen we er niet met het verduurzamen van onze eigen gebouwen. Helaas, hebben we ons verslikt in een prachtige warmte-koude opslag, dat al na acht jaar buiten gebruik gesteld moet worden. Een kapitaal verlies in een zo korte tijd. De oplossing is een nieuwe investering van ruim 1,5 mln. Als fractie zijn we wel verrast door deze ontwikkeling en met name in het buiten gebruik moeten stellen van de WKO-installatie, die normaliter 25 jaar moet meegaan.

 

Wil de gemeente echt aan de slag met duurzame energie dan moeten we serieus nadenken over windenergie. D66 heeft zich daar in het verleden al sterk voor gemaakt. Het lijkt erop dat meer partijen deze kant op willen.

Zonder windmolens wordt het lastig om onze ambitie waar te maken. Want windmolens leveren veel meer energie dan bijvoorbeeld zonnepanelen. Voor de energie die één windmolen produceert is ongeveer 8 hectare aan zonnepanelen nodig. Dit is vergelijkbaar met 10 voetbalvelden vol met zonnepanelen!

De gemeente wil samen met de agrarische sector onderzoeken hoe we tot een nieuwe en duurzame invulling van het buitengebied kunnen komen. D66 kiest nadrukkelijk voor kringlooplandbouw. Dat zal dan wat ons betreft de inzet moeten zijn voor de gesprekken met de sector. Kringlooplandbouw zorgt voor een gezonde voedselproductie voor onze aarde, voor de bodem en voor de boer.

 

Vliegveld Lelystad

Duurzaamheid heeft ook met leefbaarheid te maken. D66Raalte kiest nadrukkelijk voor de variant: eerst herindelen voordat het vliegveld Lelystad wordt geopend. De als noodoplossing ontworpen laagvliegroutes en de daardoor langdurig grote geluidsbelasting voor mens en natuur, zijn voor ons niet acceptabel.

 

Vitaal Salland

Het lijkt in de begroting alsof het deel werk en inkomen uitsluitend een zaak is van gemeente en inwoners. Er wordt namelijk volgens de begroting een aandeel verwacht van de inwoners zelf en de gemeente, maar onze fractie ziet nergens concreet het aandeel van de werkgevers terug op dit thema.  In de driehoek; werkzoekende, gemeente en bedrijven zou je verwachten dat het aandeel van alle drie terug te zien is. Niet alleen maar van twee partijen

Welke investeringsafspraken moeten werkgevers moeten in deze nieuwe wereld van participatie en maatschappelijk verantwoord ondernemen als het gaat om werk en inkomen.

Met andere woorden; Welke investeringen leveren de bedrijven in Raalte om de kansen voor minder bedeelde inwoners te doen toenemen. Ook bedrijven hebben er baat bij dat de discrepantie in vraag en aanbod op de arbeidsmarkt opgelost wordt.

 

Sociaal domein

Het personeelstekort in de zorg neemt toe. Op dit moment zijn er 30.000 vacatures. De vraag is hoe vertaalt zich dit naar Raalte en wat zou Raalte, ter ondersteuning van de acties van het ministerie hieraan kunnen doen?

 

De tekorten op sociaal domein nemen toe. Ook in de begroting wordt hiervoor gewaarschuwd. Onlangs kregen 7 Overijsselse gemeenten extra geld van het Rijk uit de zogenoemde stroppenpot. Een drietal Overijsselse gemeenten, die wel een beroep op de pot hadden gedaan, kreeg niets. De vraag is waarom Raalte überhaupt geen beroep heeft gedaan op de stroppenpot? Wij worden toch ook geconfronteerd met stroppen.

 

Bureau Halt

Als je googelt op de site “Waar staat je gemeente” zie je positieve cijfers t.a.v. werkloosheid en het aantal bijstandsgerechtigden. Wat wel opvalt is het aantal verwijzingen naar Bureau Halt. Het Nederlands gemiddelde is 131 verwijzingen per 1000 inwoners, maar in Raalte 228. Waar komt dat grote verschil vandaan en wat kunnen wij als gemeente hieraan doen?

 

Sport

Terecht veel aandacht voor de sport. Raalte is een sportieve gemeente. Toch sport 15% van de jeugd niet. Hoe ze je dat meer kunnen stimuleren? Sportstichtingen- en verenigingen hebben het lastig. Ze hebben grote moeite met gemeentelijke heffingen en belastingen, die als onredelijk worden ervaren.

Bovendien zijn er steeds minder vrijwilligers beschikbaar. Onze fractie vindt het een belangrijke taak voor de gemeente om de sportverenigingen te ontzorgen. Geen ingewikkelde procedures bij bijv. het aanvragen van de waarderingssubsidie voor de jeugd. Hoe zit het met het groenonderhoud bij sportaccommodaties, waar we in het verleden een deel van onze bezuinigingen hebben doorgevoerd. Kunnen verenigingen dat wel waar maken? D66 wil graag in beeld krijgen tegen welke problemen sportverenigingen oplopen en hoe we als gemeente hen daarbij kunnen helpen. Wij dienen daarom samen met Burgerbelangen en de PvdA een motie in om dit te onderzoeken.

 

Bedrijventerreinen

D66 hamert al jaren op de risico’s van de Zegge VII. Als we niet tijdig de kavels uitgeven, moeten we van de provincie gaan afboeken. Wat onze fractie betreft moet dit aspect nadrukkelijk worden meegewogen bij de huidige discussie over een mogelijke uitbreiding van het bedrijventerrein in Heino.

 

Verbonden partijen

Steeds meer geld van gemeentes wordt uitgegeven in regionale samenwerkingsverbanden. Onze fractie en die van andere gemeenten in de regio, ziet dat de democratische controle door een gemeenteraad vaak een probleem is. Zo gaat een groot deel van de vele miljoenen euro’s die gemeenten uitgeven aan de bijvoorbeeld jeugdzorg via een zogenaamde gemeenschappelijke regeling. Dat maakt het moeilijk voor de gemeenteraad om te controleren of de vele miljoenen aan zorggeld goed worden uitgegeven en inwoners de beste zorg krijgen.

Wij willen, samen met andere regionale fracties, meer inzicht en invloed. Daarom stellen we als eerste stap voor een conferentie te organiseren over dit thema.

Er zijn verschillende manieren waarop de regionale democratie versterkt kan worden. Zo is er in Twente een speciale raad met afgevaardigden uit de verschillende gemeenteraden. Ook kun je denken aan digitale consultatie van raadsleden voorafgaand aan de besluitvorming van de samenwerkingen zelf. Welke manier het beste bij onze regio past, daar wil D66 het met alle andere partijen over hebben tijdens de conferentie. Hiertoe wordt een motie ingediend.

 

Burgerbegroting Heeten

D66 omarmt het initiatief. Wij vinden het een belangrijke ontwikkeling en zijn bereid om dat inhoudelijk en financieel te steunen.

 

Leesbaarheid begroting

We willen iedereen bedanken voor hun inzet tot deze begroting. We gaan een nieuwe fase in met de uitwerking van het Roalter Akkoord. We willen de inwoners meer bij het beleid betrekken. Dat vergt ook een begroting die duidelijk en goed leesbaar is. Ik heb deze begroting laten lezen door relatieve buitenstaanders, maar wel mensen die geïnteresseerd zijn in politiek. Conclusie: ze komen er niet door heen. Te veel jargon, te weinig uitleg. Onze oproep is om in het kader van bestuurlijke vernieuwing te gaan werken aan een leesbare begroting. Er zijn veel goede voorbeelden in den lande, maar ook in onze eigen provincie.

 

Fractie van D66 in de gemeenteraad van Raalte.