Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 29 oktober 2018

Persbericht lelieteelt Raalte

De Raalter fracties van D66, GroenLinks en PvdA hebben zorgen over ontwikkeling lelieteelt.

 

De fracties ontvangen bezorgde signalen over het ogenschijnlijk toenemen van het aantal lelievelden in de omgeving van Raalte-Noord. Deze zorg wordt nog versterkt omdat in ieder geval één lelieteeltbedrijf met een bord langs de Luttenbergerweg, meer grond zoekt om lelies op te verbouwen.

 

De fracties delen deze zorg. De lelieteelt is ondanks verbeteringen die de lelietelers hebben ingevoerd nog steeds een omstreden gewas i.v.m. de hoeveelheid en de soort bestrijdingsmiddelen die er gebruikt wordt. Deze middelen hebben een negatief effect op de volksgezondheid en het milieu.

 

Als gevolg van deze zorg hebben de fracties de volgende vragen aan het college van burgemeester en wethouders van Raalte  gesteld:

  • Klopt het dat het aantal hectaren lelieteelt in de gemeente Raalte toeneemt?
  • In het Roalter Akkoord van 2018-2022 staat dat de gemeente samen met (vertegenwoordigers van) agrarische ondernemers gaat bekijken hoe tot een nieuwe en duurzame invulling van het buitengebied kan worden gekomen. Vraag: is de reguliere lelieteelt te verenigen met deze ambitie?
  • In 2017 hebben een viertal lelietelers vrijwillig een intentieverklaring ondertekend. In deze intentieverklaring staat het voorstel om één keer per jaar met de gemeente Raalte om tafel te gaan om de stand van zaken te bespreken. Heeft dit gesprek inmiddels plaats gevonden? Zo ja, wat was het resultaat van dit gesprek?
  • Op welke wijze handhaaft de gemeente de wet-en regelgeving m.b.t. de lelieteeltbedrijven in de gemeente? Hoe vaak wordt gecontroleerd en heeft dit al geleid tot handhavingsacties van de zijde van de gemeente?